20و21 اسفند 1393-دانشگاه گیلان - رشت- ایران                                      English
منوی کنفرانس
 
        اطلاعات اصلی
    صفحه اصلی
    سخنرانان کلیدی
    فراخوان
    تاریخ های مهم
    پوستر و بروشور
    تماس با ما
       کمیته ها
    کمیته برگزارکننده
    کمیته علمی
    حامیان مالی وشرکت کنندگان
        دستورالعمل ها
    کارگاه آموزشی
    ارسال مقاله
        ثبت نام وسفر
    ثبت نام
    محل اقامت
    درباره دانشگاه گیلان
    درباره رشت
        لینک های مرتبط
    انجمن ماشین بینایی و     پردازش تصویر ایران
    دانشگاه گیلان
 
 نشانی پست الکترونیکی دانشگاه نام و نام خانوادگی  

asemani@eetd.kntu.ac.ir

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

داوود آسمانی

aghagol@nit.ac.ir

صنعتی نوشیروانی بابل

علی آقاگل زاده

analoui@iust.ac.ir

علم و صنعت ایران

مرتضی آنالویی

analoui@iust.ac.ir

صنعتی سهند

افشین ابراهیمی

rebrahimi@guilan.ac.ir

گیلان

رضا  ابراهیمی آتانی

moghadam@eetd.kntu.ac.ir

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید ابریشمی مقدم

fattahi@cc.iut.ac.ir

صنعتی اصفهان

رسول امیرفتاحی

a_amiri@znu.ac.ir

زنجان

علی امیری

Nejad@liverpool.ac.uk

گیلان

سیاوش امین نژاد

jamzad@sharif.edu

صنعتی شریف

منصور جم زاد

h.hassanpour@shahroodut.ac.ir

شاهرود

حمید حسن پور

hasanzadehpak@guilan.ac.ir

گیلان

رضا حسن زاده پاک رضایی

ghzadeh@ut.ac.ir

تهران

غلامعلی حسین زاده

smhosseini@guilan.ac.ir

گیلان

سید محسن حسینی

kkhalili@birjand.ac.ir

بیرجند

خلیل خلیلی

zolghadr@shirazu.ac.ir

شیراز

علیرضا ذوالقدر اصلی

smrazavi@birjand.ac.ir

بیرجند

سیدمحمد رضوی

soryani@iust.ac.ir

علم و صنعت ایران

محسن سریانی

hszadeh@ut.ac.ir

تهران

حمید سلطانیان زاده

seyedarabi@tabrizu.ac.ir

تبریز

میرهادی سیدعربی

seyedin@um.ac.ir

فردوسی مشهد

سیدعلیرضا سیدین

harsini@guilan.ac.ir

گیلان

جلیل سیفعلی هرسینی

shahbahrami@guilan.ac.ir

گیلان

اسداله شاه بهرامی

m.sadeghi@yazduni.ac.ir

یزد

محمدتقی صادقی

sadri_javad@yahoo.com

بیرجند

جواد صدری

fatemizadeh@sharif.edu

صنعتی شریف

عمادالدین فاطمی زاده

mahfathy@iust.ac.ir

علم و صنعت ایران

محمود فتحی

ghassemi@modares.ac.ir

تربیت مدرس

حسن قاسمیان

peyman.kabiri@iust.ac.ir

علم و صنعت ایران

پیمان کبیری

mkarami@nit.ac.ir

صنعتی نوشیروانی بابل

رضا کرمی ملایی

kangarloo@iauctb.ac.ir

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کاوه کنگرلو

 

mojallali@guilan.ac.ir

گیلان

حامد  مجللی

p_moallem@eng.ui.ac.ir

اصفهان

پیمان معلم

amovafeghi@aeoi.org.ir

سازمان انرژی اتمی

امیر موافقی

 

mirroshandel@gmail.com

گیلان

سید ابوالقاسم میر روشندل

m.mirmehdi@cs.bris.ac.uk

University of Bristol, UK

مجید میرمهدی

nahvi@guilan.ac.ir

گیلان

منوچهر نحوی

nezam@uk.ac.ir

شهید باهنر کرمان

حسین نظام آبادی پور

niaraki@guilan.ac.ir

دانشگاه  گیلان

راهبه نیارکی اصلی


 
زمان برگزاری کنفرانس
29
12
12
29
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
حمایت کنندگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 IPRIA-2015. All Rights Reserved.